6.7 C
Wrocław
poniedziałek, 4 marca, 2024

Wygraj udział w warsztatach kulinarnych i gotuj z Szefem Kuchni

Jakiś czas temu odezwali się do mnie przedstawiciele firmy Sokołów z propozycją uczestnictwa w organizowanych przez nich we Wrocławiu warsztatach kulinarnych. Początkowo kręciłem nosem, ale kiedy okazało się, że poprowadzi je znany mi m.in. z pomocy przy akcji w Szkole Gastronomicznej Stanisław Tracz, pomyślałem – dlaczego nie. Warto zdobywać nowe doświadczenie i uczyć się od lepszych. Tym samym w poniedziałek 21. maja wybieram się na warsztaty, pogotować razem z nim oraz innymi uczestnikami. Mam też małą niespodziankę dla Was.

Ze względu na to, że sam wezmę udział w warsztatach, otrzymałem od Sokołowa jedną wejściówkę dla Was, którą postanowiłem rozdać w konkursie. Co zrobić, aby wygrać voucher upoważniający do uczestnictwa w warsztatach kulinarnych w w Burda Food Center (21 maja 2018, godzina 14.00)? Wystarczy w komentarzu pod tym wpisem na Facebooku (link) napisać: Jakie danie najchętniej przygotowałbyś z Mistrzem Kuchni podczas warsztatów z jednym z produktów firmy Sokołów?

Spośród najciekawszych odpowiedzi wybiorę jedną, której autor otrzyma voucher na warsztaty 21 maja w Burda Food Center.

Konkurs trwa do godziny 23.59, w piątek 18.05.2018, a wyniki ogłoszone zostaną w sobotę.

W trakcie warsztatów przygotujemy m.in. włoską focaccię, tatara z polędwicy wołowej, samodzielnie przygotowywany makaron strozzapreti oraz saltimboccę. 

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj warsztaty z mistrzem kuchni!”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wygraj warsztaty z mistrzem kuchni!” i zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady,
zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników
Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania
reklamacji związanych z Konkursem.
3. Organizatorem Konkursu jest Sokołów S.A., z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, Al.
550-lecia 1, 08-300 Warszawa Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XIV
Wydział Gospodarczy KRS nr 0000050909, Kapitał Zakładowy 101.467.444,00 PLN,
NIP 823 000 14 44, zwany dalej “Organizatorem”.
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Sokołów S.A., z siedzibą w Sokołowie Podlaskim,
Al. 550-lecia 1, 08-300 Warszawa Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000050909, Kapitał Zakładowy 101.467.444,00
PLN, NIP 823 000 14 44.
5. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook, ale nie jest w żaden
sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim
związany.
6. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu i w pełni go akceptuje.
7. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r., (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926).
8. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu,
odpowiedzialność serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona.
§2
PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Jakie danie najchętniej przygotowałbyś z Mistrzem Kuchni podczas warsztatów z jednym produktem firmy Sokołów”.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 15 maja 2018 roku o godz. 18:00 i kończy się 18 maja 2018 roku o godz.
23:59:00.
3. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na
zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.
§3
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnicy”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna
lub osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca pozwolenie opiekuna prawnego
na udział w Konkursie, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i
zaakceptowała jego postanowienia,
c) w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun
prawny,
d) w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w
Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele
Organizatora, Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane
w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej
wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także
osoby pozostające w wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe
z ww. osobami.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez opublikowanie na profilu Facebook Wrocławskie Podróże Kulinarne komentarza pod postem konkursowym zawierającego odpowiedź na zadanie konkursowe.
7. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 6 skutkuje wysłaniem zgłoszenia
do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).
8. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia wielokrotnie, tak w danym dniu
konkursowym, jak i w czasie trwania całego Konkursu, z zastrzeżeniem, że nie może
otrzymać więcej niż jednej Nagrody w Konkursie, przypadającej na gospodarstwo
domowe Uczestnika.
9. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i
wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Uczestnika na rzecz Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z
przekazaniem przez Uczestnika następujących danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) nazwa użytkownika w serwisie Facebook,
c) adres e-mail,
d) adres korespondencyjny oraz telefon
10. Organizator ma prawo do usunięcia zgłoszeń wulgarnych i zawierających obraźliwe
treści bez poinformowania o tym Uczestnika.
11. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że:
a) jest autorem zgłoszonej odpowiedzi i przysługują mu do niej, jako twórcy, wszelkie
prawa autorskie osobiste i majątkowe;
b) powstałe w związku z wykonaniem Zadania konkursowego utwory nie naruszają w
żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr
osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych
utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
c) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Zadania
konkursowego;
d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z
opracowań Zadania konkursowego;
e) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu
niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej lit. a) – d) i zobowiązuje się
zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi
oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze
sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im
praw;
f) wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie swojej odpowiedzi na stronach
internetowych związanych z Konkursem, Organizatorem oraz Fundatorem, a także na
dedykowanym profilu facebook Wrocławskie Podróże Kulinarne.
12. Autor zgłoszonej odpowiedzi zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora, na
zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania treścią odpowiedzi.
13. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek
wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
14. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator jest
upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika. Dane te mogą być
wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej lub
karnej z tytułu naruszenia ich praw oraz dóbr osobistych.
§4
PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY
1. Nagrodą główną w konkursie jest 1 pojedyncze zaproszenie na warsztaty kulinarne w Burda Food Center, o wartości 628,57 zł brutto każde.
Warsztaty odbędą się w dniu 21.05.2018 r. o godz. 14:00, we Wrocławiu, ul. Rdestowa 1B-C
2. Dwiema nagrodami dodatkowymi są zestawy produktów od firmy
Sokołów.
3. Spośród zgłoszonych odpowiedzi autor bloga kulinarnego Wrocławskie Podróże Kulinarne wybierze 3
najbardziej kreatywne zgłoszenia, których autorzy zostaną nagrodzeni (dalej:
“Laureaci”).
4. Laureatów wyłania autor bloga kulinarnego Wrocławskie Podróże Kulinarne na podstawie zgodności z
Regulaminem.
5. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu facebook Wrocławskie Podróże Kulinarne.
6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie,
Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości
prywatnej w serwisie Facebook.
7. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub
ekwiwalent pieniężny.
8. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem
podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 , z dnia 2018.01.24). Oznacza to, iż od
wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego
podatku od nagród w wysokości 10% nagrody (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT
– od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach
wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany
podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody) , na co zwycięzca wyraża
zgodę.
§5
OGŁASZANIE WYNIKÓW I KOMISJA KONKURSOWA
1. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w dniu 19 maja 2018 r., pod postem
konkursowym.
2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej
przez profil facebook Wrocławskie Podróże Kulinarne.
3. W celu przekazania nagrody Laureat powinien przesłać swoje imię i nazwisko, aktualne
dane adresowe, telefon w wiadomości prywatnej/mailowej niezwłocznie po opublikowaniu wyników
Konkursu oraz potwierdzić chęć udziału w warsztatach.
4. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez Laureata, Nagroda
główna zostanie przyznana kolejnej wybranej osobie.
5. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez Laureata, Nagrody
dodatkowe pozostają własnością Fundatora.
6. Nagrodę wydaje Fundator Konkursu. Nagroda w postaci udziału w warsztatach zostanie
zrealizowana w dniu 21.05.2018.
Warsztaty rozpoczną się o godzinie 14:00. Dojazd na miejsce warsztatów pozostaje w zakresie Laureata nagrody głównej.
7. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków
określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym, nie wskazali danych umożliwiających
realizację prawa do nagrody zgodnie z ust. 3. W takim wypadku Nagroda pozostaje do
dyspozycji Fundatora.
8. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem
faktycznym podanie przez Laureata Konkursu danych kontaktowych, adresu
zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie
niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.
9. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane do Laureatów w ciągu 14 dni roboczych od
momentu ogłoszenia wyników.
§6
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie
pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora: Sokołów S.A., Al. 550-lecia 1, 08-
300 Sokołów Podlaski, bądź za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie
Facebook wysłanej na profil facebook.com/sokolowfanpage.
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres email,
adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie
oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a
zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na
podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje
Organizator.
§7
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych: imię i nazwisko, Nazwa Użytkownika w serwisie Facebook, adres
zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, gmina, powiat,
województwo, numer telefonu), w zakresie i celu wskazanym w Regulaminie oraz niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i odbioru Nagrody.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje
także publikację imienia i nazwiska lub Nazwy Użytkownika w serwisie Facebook na
profilu Wrocławskie Podróże Kulinarne jako Laureata Konkursu.
6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej www.wroclawskiejedzenie.pl.

Total 1 Votes
0

Napisz w jaki sposób możemy poprawić ten wpis

+ = Verify Human or Spambot ?

Komentarze

komentarze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polub nas na

103,169FaniLubię
42,400ObserwującyObserwuj
100ObserwującyObserwuj
100ObserwującyObserwuj
1,420SubskrybującySubskrybuj
Agencja Wrocławska

Ostatnie artykuły